skip to Main Content

Wat zijn we?

We zijn een regionale afdeling van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals. Daarmee zijn we een zelfstandige vereniging met eigen rechtspersoonlijkheid, statuten en huishoudelijk reglement, en hebben een eigen ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status.

De leden van de (Landelijke) Patiëntenvereniging die in ons gebied wonen zijn automatisch lid van ons District als regionale afdeling. Ons doel is om allen in ons gebied (en van hen van buiten dat gebied die zich bij ons aansluiten) die gelaryngectomeerd en dus stembandloos zijn, dan wel elders in het hoofd-halsgebied aan kanker zijn geopereerd, en de partners ervan, te ondersteunen.

We willen een voor hen zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bevorderen. Dat wordt gedaan door diverse vormen van contact met en tussen lotgenoten en hun partners: informele en vooral gezellige ontmoetingsbijeenkomsten voor alle leden en partners; themabijeenkomsten voor meer op inhoudelijke voorlichting gerichte leden; ontspannen sport- en andere activiteiten en mails, brieven en telefoontjes vanuit het bestuur (ook naar hen die zelden of nooit deelnemen aan bijeenkomsten).

Enerzijds is het lotgenootschap een bindmiddel waardoor alle leden zich bij ons thuis voelen, anderzijds geeft het lotgenotencontact allen de mogelijkheid tot gesprekken en belevingen waarin men zich méér weet en benaderd wordt dan als patiënt of aanhangsel ervan (wat in het gewone leven vaak maar moeizaam tot stand komt).

Wie zijn we?

District Nijmegen bestrijkt Zuid- en Oost-Gelderland, Noord-oost Brabant en noordelijk Noord-Limburg. In dit gebied wonen zo’n 50 leden van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals. Daarnaast zijn zo´n 10 PVHH-leden van buiten ons gebied op eigen verzoek bij ons aangesloten. Overigens worden nog lang niet allen uit ons gebied die in het Nijmeegse RadboudUMC aan hoofd-hals-kanker zijn geopereerd lid van de Patiëntenvereniging, en daarmee van ons District. Weet dat u allen écht welkom bent in ons midden.

Bijeenkomsten en activiteiten

Na twee jaar door corona-beperkingsmaatregelen vrijwel stilstand qua bijeenkomsten werden die voor de eerste helft van 2022 weer voorzichtig gepland.

Er was al een algemene ledenbijeenkomst in februari, waarin ook bijzondere aandacht gegeven werd aan het afscheid van Wim Wientjens als ervaringsdeskundig patiëntenvoorlichter (na bijna 30 jaar stopte hij daarmee, op 84-jarige leeftijd) en waar zowel de landelijk voorzitter van de PVHH, Rob Burdorf, als het hoofd van kliniek en polikliniek KNO van het Radboudziekenhuis, prof. Marres, acte de présance gaven.

Op 6 april hielden we een gemengd op gezelligheid en informatie gerichte bijeenkomst, waarin de Tweede Stemwinkel,  Atos en MDS aan onze leden en partners lieten zien wat zij hen aan verzorgingsmaterialen en overige producten kunnen leveren, en nog meer voor hen zouden kunnen betekenen.

Op 11 mei hadden we een algemene bijeenkomst met lunch, en hielden we (op nadrukkelijk verzoek vanuit de vaste groep deelnemers) een wandeling door ons vaste ontmoetingsdorp Ravenstein met bezoek aan het Leerlooiersmuseumhuis.

Tenslotte was er in deze eerste helft van 2022 nog een ontmoeting. Op 15 juni deden we een sportactiviteit, en wel minigolf. En dit op het minigolfcentrum “De Maashorst”, aan de Hoogheistraat nr. 7b in Schaijk.

In de tweede helft van 2022 begonnen we met een (nog corona/vrije) na-vakantie-bijeenzijn op woensdag 14 september, wel in Ravenstein maar dit keer niet op onze vaste stek Vidi Reo maar bij de Molen-Brouwerij. En dit keer niet pas vanaf 14.00 uur maar al om 11.00 uur. Het was een gezellig bijeenzijn, afgewisseld door bezoek en rondleiding in de molenbrouwerij.

We sloten het jaar af met het op 14 december houden van onze traditionele Kerstviering, compleet met een koud/warm-buffet. Daarbinnen was ook tijd ingeruimd voor een korte Algemene Ledenvergadering, waarin een huishoudelijk reglement werd vastgesteld.

Door de band genomen waren we in dit afgelopen jaar 2022 op onze bijeenkomsten en activiteiten wel met zo’n 30 personen (leden, partners, maar ook partners van overleden leden en bij ons betrokken derden). Dit met een uitschieter naar boven (14 december) en een uitschieter naar beneden (6 april)

Inmiddels zitten we in 2023. We voorzien dit jaar weer zes bijeenkomsten/activiteiten Op 11 januari hielden we alweer onze jaarlijkse nieuwjaarsviering. We waren met zo’n 35 mensen. We ondergingen wél een trieste mededeling , namelijk dat één van onze trouwste leden enkele dagen tevoren was overleden, zijn partner was aanwezig en zal blijven komen. Daarna was er op 15 maart weer een “gewone”, op lotgenotencontact gerichte, bijeenkomst. Hier waren we maar met zo’n 23 mensen, doordat er negen stelletjes zich wegens ziekte van één van hen zich hadden afgemeld, en er dezelfde dag de herdenkingsdienst plaatsvond nar aanleiding van opnieuw een overlijden van één van onze leden. Twee van de vier districtsbestuursleden, waaronder de voorzitter, kondigden hun aftreden aan, voor één ervan bleek al meteen een vervanger klaar te staan, maar in de (komende) voorzittersvacature is nog niet voorzien.

Overeenkomstig de planning zoals op de algemene ledenvergadering van december vastgesteld, doen we op woensdag 10 mei onze jaarlijkse sportactiviteit in de vorm van minigolf. Dit vindt weer plaats op het minigolfcentrum “De Maashorst” aan de Hoogheistraat nr. 7b in Schaijk. We beginnen om 13.00 uur, maar vanwege de broodjeslunch worden deelnemers gevraagd zich op te geven bij onze secretaris . Dat geldt ook voor niet-leden, die zijn eveneens hartelijk welkom.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over wat u zou kunnen hebben aan het lidmaatschap van de Patiëntenvereniging of aan ons District in het bijzonder? Bel of mail dan eens met onze contactpersoon Hennie Kitslaar. Haar gegevens vindt u hieronder.

Locatie

Gemeenschapshuis Vidi Reo
Van Kessel-plaats 2
5371 AX  te Ravenstein

Contact

Een-op-een-contact

Patiëntenvoorlichter voor mensen die een laryngectomie ondergaan.

Marso Metselaars
077-3074269
Maraenpascalle@outlook.com

Frank Jansen
06-28846831
unjansen@gmail.com

Contactpersoon voor hen die kampen met tumoren elders in het hoofd-hals gebied.

Marion de Jonge
06-38317100
m.jonge31@upcmail.nl

Contactpersoon District Nijmegen

Hennie Kitslaar
073-6442217
hennie.kitslaar@ziggo.nl
Vijfde Donk 99
5233 XM  Den Bosch

Bestuur District Nijmegen

Joop de Zeeuw, Voorzitter
06-17402425
j.zeeuw61@upcmail.nl 

Hennie Kitslaar, Secretaris
073-6442217
hennie.kitslaar@ziggo.nl

Wim Gerritsen, Penningmeester
wimgerritsen48@gmail.com

Wim Wientjens, Lid
wim.wientjens@home.nl

Districtsblad

Agenda

Repetitie koor Different Voices

15 april 2023 18:00 - 19:00

Jaarlijkse vrijwilligersdag

21 april 2023 10:00 - 16:00

Nijmegen: districtssportmiddag

10 mei 2023 13:00 - 17:00

Back To Top
NieuwsbriefMis geen update, schrijf je in voor de nieuwsbrief