Skip to content

Wat zijn we?

We zijn een regionale afdeling van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals. Daarmee zijn we een zelfstandige vereniging met eigen rechtspersoonlijkheid, statuten en huishoudelijk reglement, en hebben een eigen ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status.

De leden van de (Landelijke) Patiëntenvereniging die in ons gebied wonen zijn automatisch lid van ons District als regionale afdeling. Ons doel is om allen in ons gebied (en van hen van buiten dat gebied die zich bij ons aansluiten) die gelaryngectomeerd en dus stembandloos zijn, dan wel elders in het hoofd-halsgebied aan kanker zijn geopereerd, en de partners ervan, te ondersteunen.

We willen een voor hen zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bevorderen. Dat wordt gedaan door diverse vormen van contact met en tussen lotgenoten en hun partners: informele en vooral gezellige ontmoetingsbijeenkomsten voor alle leden en partners; themabijeenkomsten voor meer op inhoudelijke voorlichting gerichte leden; ontspannen sport- en andere activiteiten en mails, brieven en telefoontjes vanuit het bestuur (ook naar hen die zelden of nooit deelnemen aan bijeenkomsten).

Enerzijds is het lotgenootschap een bindmiddel waardoor alle leden zich bij ons thuis voelen, anderzijds geeft het lotgenotencontact allen de mogelijkheid tot gesprekken en belevingen waarin men zich méér weet en benaderd wordt dan als patiënt of aanhangsel ervan (wat in het gewone leven vaak maar moeizaam tot stand komt).

Wie zijn we?

District Nijmegen bestrijkt Zuid- en Oost-Gelderland, Noord-oost Brabant en noordelijk Noord-Limburg. In dit gebied wonen zo’n 50 leden van de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals. Daarnaast zijn zo´n 10 PVHH-leden van buiten ons gebied op eigen verzoek bij ons aangesloten. Overigens worden nog lang niet allen uit ons gebied die in het Nijmeegse RadboudUMC aan hoofd-hals-kanker zijn geopereerd lid van de Patiëntenvereniging, en daarmee van ons District. Weet dat u allen écht welkom bent in ons midden.

Bijeenkomsten en activiteiten

Na twee jaar door corona-beperkingsmaatregelen vrijwel stilstand qua bijeenkomsten werden die voor de eerste helft van 2022 weer voorzichtig gepland.

Er was al een algemene ledenbijeenkomst in februari, waarin ook bijzondere aandacht gegeven werd aan het afscheid van Wim Wientjens als ervaringsdeskundig patiëntenvoorlichter (na bijna 30 jaar stopte hij daarmee, op 84-jarige leeftijd) en waar zowel de landelijk voorzitter van de PVHH, Rob Burdorf, als het hoofd van kliniek en polikliniek KNO van het Radboudziekenhuis, prof. Marres, acte de présance gaven.

Op 6 april hielden we een gemengd op gezelligheid en informatie gerichte bijeenkomst, waarin de Tweede Stemwinkel,  Atos en MDS aan onze leden en partners lieten zien wat zij hen aan verzorgingsmaterialen en overige producten kunnen leveren, en nog meer voor hen zouden kunnen betekenen.

Op 11 mei hadden we een algemene bijeenkomst met lunch, en hielden we (op nadrukkelijk verzoek vanuit de vaste groep deelnemers) een wandeling door ons vaste ontmoetingsdorp Ravenstein met bezoek aan het Leerlooiersmuseumhuis.

Tenslotte was er in deze eerste helft van 2022 nog een ontmoeting. Op 15 juni deden we een sportactiviteit, en wel minigolf. En dit op het minigolfcentrum “De Maashorst”, aan de Hoogheistraat nr. 7b in Schaijk.

In de tweede helft van 2022 begonnen we met een (nog corona/vrije) na-vakantie-bijeenzijn op woensdag 14 september, wel in Ravenstein maar dit keer niet op onze vaste stek Vidi Reo maar bij de Molen-Brouwerij. En dit keer niet pas vanaf 14.00 uur maar al om 11.00 uur. Het was een gezellig bijeenzijn, afgewisseld door bezoek en rondleiding in de molenbrouwerij.

We sloten het jaar af met het op 14 december houden van onze traditionele Kerstviering, compleet met een koud/warm-buffet. Daarbinnen was ook tijd ingeruimd voor een korte Algemene Ledenvergadering, waarin een huishoudelijk reglement werd vastgesteld.

Door de band genomen waren we in dit afgelopen jaar 2022 op onze bijeenkomsten en activiteiten wel met zo’n 30 personen (leden, partners, maar ook partners van overleden leden en bij ons betrokken derden). Dit met een uitschieter naar boven (14 december) en een uitschieter naar beneden (6 april)

Inmiddels zitten we in 2023. We hebben dit jaar weer zes bijeenkomsten/activiteiten Op 11 januari hielden we alweer onze jaarlijkse nieuwjaarsviering. We waren met zo’n 35 mensen. We ondergingen wél een trieste mededeling , namelijk dat één van onze trouwste leden enkele dagen tevoren was overleden, zijn partner was aanwezig en zal blijven komen. Daarna was er op 15 maart weer een “gewone”, op lotgenotencontact gerichte, bijeenkomst. Hier waren we maar met zo’n 23 mensen, doordat er negen stelletjes zich wegens ziekte van één van hen zich hadden afgemeld, en er dezelfde dag de herdenkingsdienst plaatsvond nar aanleiding van opnieuw een overlijden van één van onze leden. Twee van de vier districtsbestuursleden, waaronder de voorzitter, kondigden hun aftreden aan, voor één ervan bleek al meteen een vervanger klaar te staan, maar in de (komende) voorzittersvacature is nog niet voorzien. Op 10 mei hielden we onze jaarlijkse sportactiviteit op het mini-golfcentrum “de Maashorst” in Schaijk. Hoewel het deelnemers aantal op 21 was blijven steken (de vele af-melders hadden uiteenlopende individuele steekhoudende redenen) was het toch een zeer geslaagde dag vol vrolijke competitie. En op 14 juni was er opnieuw weer een “gewone”, op live-lotgenotencontact gerichte, bijeenkomst in Ravenstein, met een door het bestuur aangeboden lunch. we koppelden er een mini-algemene ledenvergadering aan vast. Daarin werd Johan Schoemaker officieel bevestigd als (nieuw) lid van het bestuur, werden de leden geïnformeerd over de ontwikkeling in de landelijke PVHH en kreeg het districtsbestuur en de vertegenwoordiging in de Verenigingsraad steun in hun opstelling in dat verband. Helaas waren we maar met 18 personen. Mogelijk door het al te mooi weer. Na de vakantietijd vond op 13 september ons (nog jaarlijks)  dagje-uit plaats. Met een historische (gele) tour-bus en ons lid Jan van Woerden als chauffeur gingen we om 10.00 uur    met 20 mensen (er hadden zich meerderen om medische redenen moeten afmelden) naar Leerdam en bezochten daar het Glasmuseum en de Glasblazerij. We sloten deze feestelijke dag af met een barbecue op onze vaste plek, gebouw Vidi Reo in Ravenstein. Daar werden we in een mini-algemene ledenvergadering door Johan Schoemaker bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de landelijke PVHH en werd hij met algemene stemmen aangewezen als plaatsvervangend afgevaardigde in de Verenigingsraad.

We zien nu uit naar de Kerstviering op woensdag 13 december, compleet met koud/warm-buffet, en waarbinnen ook tijd wordt ingeruimd voor een korte Algemene Ledenvergadering waarin besluiten genomen (moeten) worden in verband met de nieuwe organisatiestructuur op regionaal niveau.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over wat u zou kunnen hebben aan het lidmaatschap van de Patiëntenvereniging of aan ons District in het bijzonder? Bel of mail dan eens met onze contactpersoon Hennie Kitslaar. Haar gegevens vindt u hieronder.

Locatie

Gemeenschapshuis Vidi Reo
Van Kessel-plaats 2
5371 AX  te Ravenstein

Contact

Een-op-een-contact

Patiëntenvoorlichter voor mensen die een laryngectomie ondergaan.

Marso Metselaars
077-3074269
Maraenpascalle@outlook.com

Frank Jansen
06-28846831
unjansen@gmail.com

Contactpersoon voor hen die kampen met tumoren elders in het hoofd-hals gebied.

Marion de Jonge
06-38317100
m.jonge31@upcmail.nl

Contactpersoon District Nijmegen

Hennie Kitslaar
073-6442217
hennie.kitslaar@ziggo.nl
Vijfde Donk 99
5233 XM  Den Bosch

Bestuur District Nijmegen

Johan Schoemaker, Voorzitter

joscho@live.nl

Hennie Kitslaar, Secretaris
073-6442217
hennie.kitslaar@ziggo.nl

Wim Gerritsen, Pennimailto:zeeuwberg@gmail.comngmeester
wimgerritsen48@gmail.com

Wim Wientjens, Lid
wim.wientjens@home.nl

Districtsblad

Agenda

Nijmegen: bijeenkomst

13 maart 2024 11:00 - 15:00

Nijmegen: bijeenkomst

12 juni 2024 11:00 - 15:00

Nijmegen: jaarlijks uitje

11 september 2024 10:00 - 19:30

Nijmegen: kerstbijeenkomst

11 december 2024 11:00 - 15:00

Back To Top